Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Kell gazdasági csoda?

2011.07.15. 18:00 12nyil

 

Isten által teremtett rend a szellemi világban

 

„Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek” (Kol 1, 16.)

 

„Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz” (Dán 7, 9.)

 

„És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.” (Jel 4, 4.)

 

„A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is” (Ef 1, 20-21.)

 

„Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek; mikor szétválasztá az ember fiait:

megszabta a népek határait, Izráel fiainak száma szerint” (5Móz 32, 8.)

„A te atyáid hetvenen mentek vala alá Égyiptomba” (5Móz 10, 22/a.)

 

 

A Sátán által létrehozott utánzat

„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6, 12.)

 

 

Egy jól leírt eset

„És monda nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, a melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e szót szólá velem, felállék reszketve.

És monda nékem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem.

De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a persa királyoknál” (Dán 10, 11-13.)

 

„És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jő elő!

De megjelentem néked, a mi fel van jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen, a ki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek.” (Dán 10, 20-21.)

 

 

Gábriel angyal-fejedelem ott maradt a perzsa királyoknál azért, hogy létrejöhessen a fogságból való hazatérés, amit megjövendöltek a próféták.

 

„Czírus persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván:

Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van.” (Ezsdr 1, 1-2.)

 

„Ki Czírusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!” (Ésa 44, 28.)

 

 

Összegzés

1. Eredetileg Isten rendelte a 70 angyal-fejedelmet a 70 ősnép fölötti uralkodásra.

2. Ezek a fejedelmek a Sátán lázadása óta általában nem Isten akaratát cselekszik, mert a Sátán uralkodási rendjében vannak jelen.

3. Különleges esetben viszont mégis létrejöhet Isten akarata, ehhez viszont be kell vállalni szellemvilágbeli konfliktust.

4. Isten embereket támaszt, akik megoldási tervvel állnak a problémákra. 

 

Hiszem, hogy Isten gazdasági csodát akar adni Magyarországnak.

Viszont nem biztos, hogy a folyamat egyből megvalósítható egy egész ország számára.

Oka:

-         túlságosan szem előtt van,

-         egy helyi folyamatot könnyebb elindítani, mint egyből egy országosat,

-         ha van egy próbafolyamat, aminek már vannak helyi eredményei, akkor a nagyobb folyamat beindításának kisebb a relatív kockázata.

 

 A cél az, hogy Békés megyében egy kisebbfajta helyi gazdasági csoda következzen be.

 

 

Békés megye egyedi tulajdonságai:

 

1. Eddig nem épült és nem is fog autópálya épülni a megye központi városaihoz (Békéscsaba, Gyula, Békés), és az egész megye összes településéhez.

 

Budapestről az M5-ös autópálya vezet Kecskeméten át Szegedig, onnan autópálya megy majd Arad felé. 

Budapestről indul az M3-as autópálya, ebből ágazik le Debrecenhez az M35-ös, mely megy majd tovább Nagyvárad irányában.

 

 

2. Van történelmi jogalapja a térség a központi hatalomtól függetlenül való felemelkedésének.

a.) 895 és 1000 között független kis fejedelemség volt a Temesközben, melynek része volt a mai Békés megye déli része, mely Csanád megye volt valaha.

Csanád István király vezére volt, aki legyőzte Ajtonyt.

Ajtony gazdag ember volt, az övé volt a nagyszentmiklósi aranykincs.

 

Ajtony nem fogadta el a központosított irányítást, és a központi hatalomtól függetlenül tudta a tekintélye alatt lévő területet gazdasági jólétre vezetni.

Egy ilyen kis terület csak úgy lehetett független 100 évig, ha gazdag terület volt.

 

 

 Csanád megye megszűnése

Fájl:Csanád, Arad és Torontál.PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 2 Csanád, Arad és Torontál k.e.e.vm. 1923-1945, 3 mai megyehatár, 4 megyszűnt 1914-es megyehatár 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1d,_Arad_%C3%A9s_Toront%C3%A1l_k.e.e._v%C3%A1rmegye

 

 

b.) az 1867-1916 közötti gazdasági csodában Szeged volt Budapest után a legnagyobb magyar város.

Ennek egyik oka az árvíz utáni jól megtervezett újjáépítés volt, és az Alföld középpontba kerülése.

A Kádár-rendszer alatt egy jól működő megye volt, naponta 4-szer ment gyorsvonat + nemzetközi gyorsvonatok haladtak keresztül Budapest-Arad között.

 

 

3. Jelenleg politikai eredetű felemelkedés nem várható.

A rendszerváltás utáni 20 évben nem felemelkedés, hanem módszeres leépülés következett be.

Eltűntek a malmok, alig működnek a nagyhírű Kner és Tevan nyomdák, konzervgyár, kötöttárugyár.

Teljesen megszűnt a Barnevál (baromfifeldolgozó vállalat), téglagyár, sarkadi cukorgyár.

 

 

4. Nagy a helyi vállalkozói kedv

a.) Most épült a Csaba Center - ez egy helyi pláza Békéscsaba belvárosában egy többszintes parkolóházzal.

b.) Fesztiválok megyéje (kolbász-, pálinka-, búza-, dinnye-, tarhonya-, lecsó-, csőröge-fesztivál).

Pontos adat: 2011. júliusban 63 rendezvény kerül megrendezésre.

c.) Szeretlek Békés Megye mozgalom

 

A helyi értelmeségi-vállalkozói réteg tisztában van vele, hogy nem számíthat Budapestre, hogy munkahelyek jöjjenek létre.

 

File:DKMTEuroregion.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió

 

 

5. Van bibliai háttere az alföld (sztyepp, róna, puszta) felemelkedésének.

 

„Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.

A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.” (Zsolt 65, 13-14.)

 

„Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik.” (Ésa 32, 15.)

 

„Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.

Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.

Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.

Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!

 

Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,

Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.

És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.

 

És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;

Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!

Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.” (Ésa 35, 1-10.)

 

„És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.” (Ésa 61, 4.)

 

 

6. Nemzetiségek

Békés megye Magyarország egyik leginkább nemzetiségek által lakott megyéje.

Vannak itt: magyarok, szlovákok, románok, németek, szerbek, lengyelek, romák.

Nincs olyan település, ahol ne lenne valamilyen nemzetiség, több évszázados hagyományai alakultak ki az együttélésnek.

 

7. Vallási háttér 

Békés megye alapjában véve protestáns beállítottságú.

Ahogyan Hajdú-Biharra és Debrecenre meghatározó a kálvinista (református) hit, úgy jellemző Békés megyére és Békéscsabára az evangélikus hit.

Magyarország minden keresztény felekezete megtalálható itt:

        római katolikus

        görög keleti

        izraeliták

        református

        evangélikus

        baptisták

        Agape gyülekezet

        Nazarénusok

        szabadkeresztények

        Hit Gyülekezete (Békéscsaba – Orosháza – Kétegyháza a legnagyobb gyülekezetek, külön-külön Budapesthez kapcsolódnak)

        Krisztus szeretete egyház (Jim Sanders)

        Krisztus nagykövetsége gyülekezet

        Pünkösdiek (1913 óta)

        Kegyelem gyülekezet (2016-ban létrejött megújult pünkösdi jellegű gyülekezet)

 

Ami azt mutatja, hogy nagy a vállalkozási kedv még a vallási területen is.

 

 

Mi lesz, ha nem történik gazdasági csoda?

 

Rövid távon

-         növekvő munkanélküliség

-         értelmiség elvándorlása

-         közbiztonság romlása

-         különleges adónemek bevezetése: például társasház-adó (füstpénz) és kertesház-adó (kapuadó)

 

 

Közép távon

 

Magyarország veszíthet területéből:

 

Harta administrativ-teritorială a României între 1919 - 1922 

Románia történelmi megyéi (Békés és Csanád megyével együtt)

forrás: http://www.dinuzara.com/2011/06/evolutia-organizarii-administrativ.html 

 

 

Hosszabb távon

 

Magyarország elveszítheti függetlenségét.

Az ún. történelmi géta-dáka terület.

forrás: http://2012en.wordpress.com/2008/10/29/burebista-primul-rege-dac/ 

 

 

Mit tehetünk, hogy ez ne történjen meg?

 

1. Imatámogatás

Imával, böjttel, közbenjárásokkal a folyamat spirituális háttere erősíthető.

 

 

2. Adomány

Sokfajta adomány adható.

Egyáltalán nem csak pénze lehet itt gondolni.

Szükség lehet minden olyan tárgyi eszközre, melyek elkelnek új cégek beindításakor.

Irodai eszközök, számítógépek, szkenner, digitális fényképezőgép, autó.

Kommunikációs eszközök: mikrofon, hangszóró.

 

„Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe.

Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek.” (Luk 6, 38.)

 

„Azt mondom pedig: A ki szűken vet, szűken is arat; és a ki bőven vet, bőven is arat.” (2Kor 9, 6.)

 

„Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed” (Mt 6, 3.)

 

„Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre.” (Préd 11, 2.)

 

„És monda Márdokeus visszaüzenve Eszternek: Ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül.

Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másunnan lészen könnyebbségök és szabadulások a zsidóknak; te pedig és atyád háza elvesztek.

És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?” (Eszter 4, 13-14.)

 

 

„Ímé kiméne a magvető vetni …és a mikor ő vet vala, némely mag … pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit. A kinek van füle a hallásra, hallja.” (Mt 13, 3-4. 8-9.)

 

„Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.

És lőn vetés közben, némely … pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.

És monda nékik: A kinek van füle a hallásra, hallja.” (Mk 4, 3-4. 8-9.)

 

„Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát: és magvetés közben némely … esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: A kinek van füle a hallásra, hallja.” (Luk 8, 5. 8.)

 

„A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.” (Jak 4, 17.)

 

„A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.” (Péld 18, 9.)

 

 

 

A Földközi-tengeri civilizációk mentalitása

 

1. Egyiptom

Isten népe szabad emberként mentek be Egyiptomba, nem szegényen – de Egyiptom szolgává és szegénnyé tette őket.

 

 „És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.” (Zsolt 105, 23.)

 

„És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.” (2Móz 2, 23.)

 

„Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.

És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt:

Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.” (Mt 2, 14-15.)

 

 

2. Asszíria

Isten népe elveszítette területének 2/3-át, lakosainak 1/3-át.

 

a.) 10 törzs része a Jordántól keletre

„Nékik adá azért Mózes, tudniillik a Gád fiainak, a Rúben fiainak és a József fiának, Manasse féltörzsének, Szihonnak, az Emoreusok királyának országát, és Ógnak, Básán királyának országát; azt a földet az ő városaival, határaival, annak a földnek városait köröskörül.” (4Móz 32, 33.)

Először ezt foglalta el Asszíria.

 

b.) 10 törzs része a Jordántól nyugatra

„ feljött Salmanassár, Assiria királya Samaria ellen, és megszállotta azt…És elfoglalta három esztendő mulva…És elhurczolta Assiria királya az Izráelt Assiriába, és letelepíté Halába, Háborba, a Gózán folyó mellé, és a Médeusok városaiba” (2Kir 18, 9-11.)

Megszállás => Közigazgatás átszervezése => Népcsoportok cseréje

 

c.) Júda és Benjámin területe

„És odaálla Rabsaké, és kiálta felszóval:Halljátok a nagy királynak, Assiria királyának beszédit! Hol van …Arphádnak [Árpád] istene?” (Ésa 36, 13/b. 19/a.)

„Talán meghallja az Úr, a te Istened, a Rabsaké beszédeit, a kit elküldött az ő ura, az assiriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, a melyeket hallott az Úr, a te Istened; és te könyörögj a maradékért, a mely megvan!” (Ésa 37, 4.)

 

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország alföld szeged eszter temesvár dániel babilon gazdasági csoda ésaiás

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr253065538

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása