Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

augusztus 2022
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kapitalizmus 40/13. rész - Bt

2011.11.30. 10:19 12nyil

Hogyan működik az ENSz Bt?

 

 

 

 

Bt alapítás

 

A Bt alapítás szabályai, a bejegyzés időtartama és az eljárás menete, a bt alapításhoz szükséges iratok:

A betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges. (Egyszemélyes bt nincsen.) Legalább egy tagnak, (a beltagnak) a felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (ezt nevezzük kültagnak) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ez azt jelenti, hogy a beltag a saját vagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. A társaságnak egy cégnevet kell kitalálni, amelyben a betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - fel kell tüntetni.

A Bt alapítás ügyvéd közreműködését igényli. Ha nem érdeklik a részletek, időpont egyeztetés ügyében hívhatja információs vonalunkat a 06 20 570 2917-es telefonszámon, vagy partner irodánktól közvetlenül is kérhet felvilágosítást és időpontot.

A bt társasági szerződését célszerű szerződésminta használatával elkészíteni. Lássuk mi is az a szerződésminta:

A cégtörvény mellékletében ún. szerződés minták találhatók. (Itt megtekintheti őket) Ha az ügyvéd ennek az alkalmazásával jegyzi be a társaságot, úgy az eljárási illeték csupán 15 ezer forint. Természetesen itt is szükség van valamennyi tag aláírására, és az ügyvéddel történő személyes találkozásra, azonban az okiratszerkesztés gyors, a cégbejegyzési eljárás igen egyszerű.

A bt tevékenységi körei:

A társasági szerződésben elegendő csupán a bt. fő tevékenységi körét feltüntetni, ám ezen túlmenően egyéb tevékenységi körök is szerződésbe foglalhatók. A betéti társaság ezeken túlmenően is folytathat minden olyan tevékenységet, amely nem tilos, illetve nem korlátozott (pl. engedélyköteles).

A bt induló vagyona:

A bt-nél nincs minimális alapító tőke. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. (A társaságból történő kilépésével a tag részére kifizethető a törzsbetét, illetve az üzletrész-átruházás szabályai szerint el is lehet idegeníteni azt)

A betéti társaságnak is állhat kizárólag nem pénzbeli betétből a vagyona (pl. egy autó, számítógép vagy más ingóság), de apportálható követelés is.

Hogyan történik az eredményből való részesedés?

Fő szabály szerint a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg, de a társasági szerződésben eltérően is meg lehet állapodni. Nem fordulhat elő azonban az, hogy valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizárjanak.

A Bt képviseletre jogosult tagjai

Hacsak a tagok másképp nem rendelkeznek a társaság üzletvezetésére mindegyik tag jogosult, akik mindegyike önállóan vagy együttesen járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik ilyen tag tervezett intézkedése ellen tiltakozhat, az intézkedésekhez a társaság legfőbb szervének, a tagok gyűlésének a határozata szükséges. A bt kültagja is lehet képviselő, ha a társasági szerződés erre felhatalmazza.

A betéti társaság működése

A tagok gyűlésén valamennyi tag személyesen vesz részt. A tagok gyűlése határoz a bt mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerződés a tagok gyűlése hatáskörébe utal, illetve, amely nem tartozik a társaság szokásos üzleti tevékenységébe. A törvény itt olvasható. Az üzletvezetés körébe tartozó kérdésekről való döntés az üzletvezető(k) jogköre. A tagok gyűlésén a határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet. A tagok gyűlése egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság szokásos üzleti tevékenységébe nem tartozó ügyekben hozandó döntéshez. A társasági szerződés módosítását valamennyi tagnak alá kell írnia.

Felelősségi szabályok

A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel a saját vagyonával. Amennyiben a társasági vagyon nem elegendő, a társaság kötelezettségeiért a beltag(ok) saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A társasági szerződésben meg lehet állapodni úgy is, hogy az újonnan belépő beltag a társaság azon tartozásaiért ne feleljen, amelyek belépése előtt keletkeztek. Betéti társaságba történő belépéskor, tehát oda kell figyelni erre, mert ha a tagok ezt a társasági szerződésben nem rögzítik, úgy a belépő beltag a többi beltaggal azonos módon felel a belépés előtt keletkezett tartozásokért is. A társaságtól megváló tag - tagsági jogviszonya megszűnésétől számított öt évig - a többi taggal azonos módon felel a társaság olyan tartozásáért, amely tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett.

A betéti társasági tagság megszűnése

Megszűnik a tagsági jogviszony, ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását a cég felhívása ellenére nem teljesítette, vagy ha ebben a tagok közösen megegyeztek. Megszűnhet a tag kizárásával (két tag esetén nem lehet kizárni a tagot, és fontos tudni, hogy a kizárásról bíróság határozhat csak), rendes vagy azonnali hatályú felmondással, a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagság fenntartása jogszabályba ütközik.
A társaságtól megváló tag követelését - eltérő megállapodás hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni.

Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó beltag kiválásától számított hat hónapon belül új beltag belépését a cégbírósághoz bejelentik. Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik. A tagok elhatározhatják azt is, hogy a továbbiakban közkereseti társaságként működnek tovább.

A betéti társaság megszűnése

A jogutód nélküli megszűnés, valamint a társaság átalakulásának elhatározásához a tagok gyűlésének egyhangú határozata szükséges. A végelszámolás egyszerűsített módon lefolyatható, ha a társaság a végelszámolás megindításától számított harminc napon belül tartozásait kiegyenlíti. Ebben az esetben a cégbíróság a társaságot törli a cégjegyzékből. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.

Mennyi időt vesz igénybe a bejegyzési eljárás?

Egy óra alatt jegyzi be a bíróság a céget. A benyújtásnak előfeltétele azonban, hogy az illetéket átutalással megfizesse az ügyfél, és az alapítási okiratokat aláírják a tagok. Az elektronikus eljárásra vonatkozó határidőkre vonatkozóan kérjük, tekintse át honlapunk: elektronikus cégeljárás fejezetét.

A Bt alapítása során a költségek elszámolhatók?

Természetesen valamennyi költség számlákkal illetve egyéb számviteli bizonylatokkal a cégben elszámolható.

Forrás és további információk: http://www.cegalapitas.net/bt-alapitas.html

 

 

 

 

A betéti társaság (BT)

 

A betéti társaság  (a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. Oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan, és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag), csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.


A betéti társaság elnevezést – vagy annak „bt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.


A társaságra a KKT-ra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha törvény másként nem rendelkezik.


A kültag a társaság üzletvezetésére és képviseletére csak akkor jogosult, ha neve szerepel a társaság cégnevében. A tagok gyűlése (taggyűlés) tevékenységében azonban a kültag is részt vesz.


A beltaggal azonos módon felel a kültag, ha neve szerepel a társaság cégnevében.Ha a kültag a társasági szerződésben feltüntetett vagyoni betétjét nem vagy csak részben szolgáltatta, a nem szolgáltatott vagyoni betétje értékéig saját vagyonával felel.

Ha a társaságból valamennyi beltag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha


a)  az utolsó beltag kiválásától számított három hónapon belül új beltag belépését a cégbírósághoz bejelentik, illetve

b)  a kültagok elhatározzák a társaságnak közkereseti társaságként való továbbfolytatását, és

az ennek megfelelő társasági szerződésmódosítást az a) pontban meghatározott határidő alatt a cégbírósághoz benyújtják.

 

Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha

a)  az utolsó kültag kiválásától számított három hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik, illetve

b)  a beltagok elhatározzák a társaságnak közkereseti társaságként való továbbfolytatását, és

az ennem megfelelő társasági szerződésmódosítást az a) pontban meghatározott határidő alatt a cégbírósághoz benyújtják.

 

Forrás: http://www.vallalkozasi-formak.hu/index.php/gazdasagi-tarsasag/bt.html

 

 

 

 

BT ALAPÍTÁS

BETÉTI TÁRSASÁG ALAPÍTÁS

LEGEGYSZERŰBB A betéti társaság a legegyszerűbb, kevés jogi megkötéssel működtethető társasági forma.

1 ÓRA ALATT Bt alapítás az egyszerűsített eljárás szabályainak megfelelően egy óra alatt bejegyeztethető a cégbíróságnál.

1 FT-BÓL A betéti társaság esetében a törzstőkére nincs minimum előírás, így akár 1 Ft-tal is alapítható.

 

BT ALAPÍTÁS 1 ÓRA ALATT

A cégbíróság a bt alapítás bejegyzése iránti eljárásban egy munkaidőben benyújtott kérelem esetén a benyújtástól számított egy órán belül köteles meghozni a végzését a bejegyzésről.

1 FT PÉNZBETÉTTEL

A betéti társaság minimális pénzbetétjére a társasági törvény nem tartalmaz rendelkezést, így akár tagonként 1 Ft-tal pénzbetét teljesítésével is alapítható.

MILYEN IRATOK KÉSZÜLNEK EL A BT ALAPÍTÁSHOZ?

A Bt cégbírósági bejegyzéséhez a társasági szerződés, üzletvezetői elfogadó nyilatkozat, jogi képviselő meghatalmazása és aláírás minta szükséges. Bt alapítás kizárólag a társasági szerződés ügyvédi ellenjegyzése mellett lehetséges.

AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

Az egyszerűsített cégbejegyzési eljárás akkor alkalmazható, ha a bt tagjai változtatás nélkül elfogadják a cégnyilvánosságról szóló törvény mellékletében található szerződésmintát és a bejegyzési kérelem elektronikus úton kerül benyújtásra. A szerződésminta a legtöbb esetben megfelel a tagok céljainak, így az nem korlátozza bt alapítóit.

AZ IRATOK CÉGBÍRÓSÁGI BENYÚJTÁSA

A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő az elkészült iratokat elektronikus formára átalakítva, minősített elektronikus aláírásával ellátva nyújtja az alapítandó bt. székhelye szerint illetékes cégbírósághoz.

A BT BEJEGYZÉSE

A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő az elkészült iratokat elektronikus formára átalakítva, minősített elektronikus aláírásával ellátva nyújtja az alapítandó bt. székhelye szerint illetékes cégbírósághoz.

BANKSZÁMLANYITÁS

A bt-hez vállalkozói számla nyitása kötelező. A hitelintézetek a számla megnyitásához a cégbíróság elektronikus végzését fogadják el, a végzés papírra való kinyomtatása nem szükséges.

BELTAG ÉS KÜLTAG

A betéti társaság alapításához minimum két tag szükséges. Az egyik tag felelőssége korlátlan a bt tartozásaiért (beltag), míg a másik tag felelőssége a vagyoni betétjének mértékéig korlátozott (kültag). Mindegyik tagi pozícióban több személy is szerepelhet, vagyis akár több beltag és/vagy több kültag lehet egy bt-ben.

BT ALAPÍTÁS KÖLTSÉGEI - 70.000,- FT BRUTTÓ ÖSSZESEN

A Bt alapítás költségei az ügyvédi munkadíj, az eljárási illeték, és a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának ellenőrzése. Az eljárási illeték egyszerűsített bejegyzési eljárás esetén 15.000,- Ft, a tulajdoni lap ellenőrzésének költsége 2.500,- Ft. Az alapítás teljes összköltsége bruttó 70.000,- Ft.

MIT TARTALMAZ A 70.000,- FT ÖSSZKÖLTSÉG?

Ez a díj tartalmazza valamennyi szükséges irat (társasági szerződés, 4 db aláírási minta, elfogadó nyilatkozat) megszerkesztését, a cégbírósági benyújtást, az eljárási illetéket és a tulajdoni lap ellenőrzést is.

MENNYI IDŐ ALATT VAN KÉSZ A BT?

A betéti társaság bejegyzési iratai vagy az aláírás napján, vagy annak másnapján kerülnek benyújtásra, ha minden szükséges hozzájárulás rendelkezésre áll. A szükséges iratok általában minden adat megküldésének másnapján kerülnek megszerkesztésre és ekkor aláírhatók. Így általában összesen 2-3 nap alatt bejegyzésre kerül a betéti társaság.

Forrás: http://www.bt-alapitas.hu/

 

 

 

 

Betéti társaság

A betéti társaság alacsony pénztőkével létrehozható profitorientált társas vállalkozási forma. Lényege az, hogy egy beltag, aki szakértelemmel, piacképes tudással (know-how) rendelkezik, a projekt megvalósításához szükséges anyagiakkal viszont nem, a kültag tőkéjét kockáztatva próbálja megvalósítani a közös célokat. A beltag kockázata az, hogy a bt tevékenységéért teljes anyagi felelősséggel tartozik (az egyéni vállalkozásnál már láthattad, hogy ez mit jelent). Vagyis egy esetleges csőd vagy felszámolás esetén a hitelezőket teljes személyes vagyona erejéig köteles kielégíteni. Ha azonban a kültag neve szerepel a társaság cégnevében, akkor a beltag(ok)hoz hasonlóan felel a társaság esetleges veszteségeiért, az általa okozott kárért.

Előnyei: A vállalkozás létesítése szempontjából itt sincs szükség igazán nagy indulótőkére, nem egy esetben már néhány tízezer forinttal alapítható. A működéshez szükséges eszközöket a társaság tagjai biztosítják a vállalkozás számára.

A betéti társaság esetében a tulajdonosok száma nem nagy (gyors és rugalmas döntéseket lehet hozni), hiszen itt a személyes ismeretség, barátság, illetve a megbízhatóság fontos szerepet játszik.

Hátrányai: Az alapítás és a hivatalos közzététel, valamint a megszűntetés költségei az egyéni vállalkozáséhoz képest magasabbak. A működéshez pedig olyan költségek tapadnak, melyeket a bevételtől függetlenül viselni kell. A beltag(ok) korlátlan felelősséget viselnek; ez magas kockázati tényező.

Információ és Gyakorlati tudnivalók betéti társaság alapításához

Forrás: http://www.taninfo.hu/palyakezdo/pk/vallal2.html

 

 

 

 

Bt alapítás eljárása

Bt alapítását a társasági és cégtörvény lehetővé teszi egyszerűsített elektronikus cégeljárásban, amennyiben a Bt tagjai szerződésminta szerint kötik meg a társasági szerződést. Így a cégbírósági bejegyzés határideje a benyújtástól számított 1 óra, az eljárás illetéke pedig 15.000,- Ft. Ebben az esetben közzétételi költségtérítést nem kell fizetni.

Bt alapítás során a jogi képviselet (ügyvéd eljárása) kötelező, a bejegyzési kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, illetve az illeték megfizetése is ilyen módon lehetséges. Az illetéket akár a jogi képviselő.

 

BT ALAPÍTÁS - Tagok gyűlése

A tagok gyűlése a Bt legfőbb szerve, amely a Bt működésének legfontosabb kérdéseiben hoz döntést, így például jogosult a Bt társasági szerződésének módosítására, jogosult a Bt üzletvezetőit kijelölni. A Bt tagjainak gyűlése határozatait főszabály szerint egyszerű többséggel hozza, a képviseleti jog megvonásához háromnegyedes többség, míg a társasági szerződés módosításához egyhangú döntésre van szükség. A tagok gyűlésén alapesetben minden tagnak egy szavazata van, azonban ettől a Bt tagjai alapítás alkalmával, vagy azt követően egyhangúan, a társasági szerződés módosításával eltérhetnek, és az egyes tagoknak különböző szavazati arányokat határozhatnak meg.

 

BT ALAPÍTÁS - Bt vezetése

A tagok Bt alapítás alkalmával meghatározzák, hogy ki jogosult a Bt képviseletére, vagyonával való rendelkezésre. Bt alapítása esetén akár minden beltag is jogosult lehet a képviseletre. A Bt alapítás után a tagok a társasági szerződés módosításával mást is kijelölhetnek az üzletvezetésre. Alapesetben a Bt kültagja nem jogosult a Bt képviseletére, azonban a Bt alapítás alkalmával, vagy később a Bt tagjai egyhangúan dönthetnek úgy a társasági szerződés módosításával, hogy a kültag is jogosult a képviseletre.

Amennyiben a Bt-nek csak egyetlen olyan tagja marad, aki a képviseletet elláthatja, úgy ez a tag korlátlan ideig jogosult Az új társasági törvény rendezi a korábbi szabályozásban megválaszolatlanul hagyott kérdést, amely szerint a Bt-nek nem marad képviseletre jogosult tagja, úgy a végelszámoló kijelöléséig a kültagot képviseletre jogosultnak kell tekinteni.

 

BT ALAPÍTÁS - Beltagok és kültagok: a különbségek

A legfontosabb különbség, hogy a beltag teljes magánvagyonával felel a Bt tartozásaiért, míg a kültag csak vagyoni betétje erejéig. A Bt tagjainak gyűlésén minden tag, így a beltag és kültag megkülönböztetés nélkül részt vehet. A beltagokkal kapcsolatban fontos szabály, hogy amennyiben valaki beltagként belép egy már működő Bt-be, úgy a Bt minden, a belépés előtti tartozásokért is korlátlanul felelőssé válik, így amennyiben a Bt vagyona bármely tartozása vonatkozásában a tartozást nem fedezi, úgy a belépő tag magánvagyonát is köteles lehet a kiegyenlítésre fordítani.

 

BT ALAPÍTÁS minimális vagyoni betéttel

A Társasági törvény Bt alapítás esetére nem határoz meg minimum alaptőkét mint pl.: Kft. esetében, így Bt alapítás akár 5.000,- Ft tőkével is alapítható.

Forrás: http://bt-alapitas.net/

 

 

 

 

Betéti társaság

Jogi személyiség nélküli gazdasági társasági forma, személyegyesítő jellegű - vagyis két vagy több tag együttműködése társasági szerződés útján jön létre.

 

betéti társaság (Bt)

Olyan társasági forma, amelyet Magyarországon tetszőleges jegyzett tőkével legalább két személynek lehet alapítania. A beltag teljes vagyonával felel a keletkező kötelezettségekért, a kültag csak vagyoni betétje mértékéig.

 

BETÉTI TÁRSASÁG:

- Az egyik tagot beltagnak nevezik, akinek a felelőssége korlátlan, a másik tagot kültagnak nevezzük, akinek a felelőssége korlátozott (vagyoni betét mértékéig felel).

 

A betéti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ahol a tagok a társasági szerződésben vállalják, hogy közös gazdasági tevékenységet végeznek üzletszerűen (haszonszerzés céljából).

 

Betéti társaság esetében legalább egy tag a beltag felelőssége a társasági vagyonnal nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg a kültag a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles.

 

Forrás: http://www.mimi.hu/gazdasag/beteti_tarsasag.html

 

 

 

 

Néhány gondolat

 

1. Nehéz cégtulajdonossá válni, ha valaki soha nem alapít legalább egy Bt-t.

Hit nélkül a cselekedet halott

„De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak.

Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és

Én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.” (Jak 2, 18.)

 

 

2. Az egyik legfontosabb bibliai elv a hűség

 

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Luk 16, 10.)

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután.” (Mt 25, 21/a.)

 

Ha valaki nem tud jól elvezetni egy Bt-t, hogyan akar irányítani nép(eke)t?

 

Ha valaki nem akar felelősséget vállalni, hogy mit rontott el egy Bt vezetése során, az máskor sem fogja ezt megtenni.

 

 

3. Miért lenne egy nagy szervezet irányítása áttekinthetetlen, illetve megoldhatatlan feladat?

 

Régi kínai bölcsesség, hogy egy nagy szervezet irányítása pontosan úgy működik, mint egy kisebb szervezet, csak tudni kell részekre osztani.

Miért tudott Kína egy 1 milliárd főnél is nagyobb létszámú ország lenni?

 

Mert, még amikor csak 10 millióan voltak, már akkor jól megszervezték, és hatékonyan irányították azt a 10 milliós népet.

Az ókori Kínában számlálták meg az embereket először

forrás: http://www.komal.hu/cikkek/statszaml/statisztika.h.shtml

 

A jelenlegi ország irányítása pontosan ugyanazokra az elvekre épül, csak minden meg van szorozva 100-zal.

A „felső tízezer” fogalma a 10 milliós Kínából származik.

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: történelem wikipédia pénz matematika vetés

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr363424587

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása