Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

augusztus 2022
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

BMX 12/08. rész – bűntudat

2013.08.23. 16:21 12nyil

 

Személyek

 

 

„Jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házához menni; mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.

Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív.

A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában.” (Préd 7, 2-4.)

 

 „Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam; mert látom, hogy az a levél, ha ideig-óráig is, megszomorított titeket.

Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.

 

Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

Mert íme ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban.” (2Kor 7, 8-11.)

 

 

 

Az Isten Igéje szerint helye van a szomorúságnak. A bűnbánat érzelmi háttere a szomorúság. Nem hangos kacagás közepette szokás megtérni, hanem elszomorodás közben/által.

 

Viszont később már azt mondja az Írás:

 

„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4, 4.)

„És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok [nemzetek] az ő népével együtt.” (Rm 15, 10.)

 

Nos, miért örüljenek a hívek? Mert már megbánták bűneiket, és fel is szabadultak a bűnök miatti bűntudat alól.

 

 

A 7 éves fogság

 

„…szózat szállt le az égből: Néked szól, oh Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled.

És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és hét idő múlik el feletted, a míg megesméred, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, a kinek akarja.

 

Abban az órában betelt a beszéd Nabukodonozoron: és az emberek közül kivettetett, és füvet evett mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetett az ő teste, mígnem szőre megnőtt, mint a saskeselyű tolla, és körmei, mint a madarakéi.

És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldám a felséges Istent, és dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre áll.

 

És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi; és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?

 

Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem.

Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, a kik kevélységben járnak, megalázhatja.” (Dán 4, 28-34.)

 

 

 

 

Népek

 

 

 

A babiloni fogság 70 éves ideje

 

„Azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Mivelhogy nem hallgattatok az én beszédemre:

Íme, kiküldök én és felveszem északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket e földre és ennek lakóira és mind e körül való nemzetekre, és elveszem őket és csudává és szörnyűséggé teszem őket és örökkévaló pusztasággá.

És elveszem tőlük az öröm szavát, a vígasság szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek világosságát.

És ez egész föld pusztasággá és csudává lesz, és e nemzetek a babiloni királynak szolgálnak hetven esztendeig.

És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.” (Jer 25, 8-12.)

 

 

„Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.” (Jer 29, 10.)

 

„Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, míg lerója a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugodott, hogy betelnének a hetven esztendők.” (2Krón 36, 21.)

 

 

 

„…én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, a melyről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain.

És orcámat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.

És imádkoztam az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, a ki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, a kik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait.

Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől.

 

És nem hallgattunk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének.

Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása, a mint ez ma van Júda férfijain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távol valókon, mindama földeken, a melyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, a mellyel vétkeztek ellened.

Miénk, oh Uram, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, a kik vétkeztünk ellened.

 

A mi Urunké Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene;

És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, a melyeket előnkbe adott, az ő szolgái, a próféták által.

És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, a mely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében; mert vétkeztünk ellene!

És teljesítette az ő szavait, a melyeket szólt ellenünk és a mi bíráink ellen, a kik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk; mert nem történt olyan az egész ég alatt, a milyen történt Jeruzsálemben.

 

Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jött! És az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra.

Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt reánk hozta: mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, melyeket cselekszik; mert nem hallgattunk az ő szavára.

Most azért, oh mi Urunk, Istenünk! Aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van: vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk!

 

Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körültünk.

És most hallgasd meg, oh Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat a te szent helyeden, a mely elpusztíttatott.

Hajtsad, én Istenem, a te füledet hozzánk és hallgass meg; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg a mi pusztulásunkat és a várost, a mely a te nevedről neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket.

 

Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh én Istenem; mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped.

És még szóltam és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem az én Istenemnek szent hegyéért.” (Dán 9, 2/b-20.)

 

 

 

Isten nemcsak meghallgatta a bűnbánó imát, hanem még további kijelentéseket is adott a jövőre nézve. Ez lett a 7+62+1 hetes évhetekből álló újabb hetven évről szóló kijelentés. (Dán 9, 21-27.)

 

Azaz Dániel 2 hetven éves időszak közepén élt.

Ha az elmúlt 70 évet „tükrözte” megkapta a jövőt!

 

Nem kellett mást tennie, mint egyfajta történelmi tükrözést kellett végrehajtania. Mely jelen esetben nemcsak tükrözés, hanem 7-szeres nagyítást is tartalmaz.

Egy prófétának ez nem jelent problémát.

 

Másképp megfogalmazva: a múlt eseményeiből és a jelen paramétereiből következtetni tud a jövő eseményeire.

 

 

 

Tírusz is 70 éves büntetést kapott

 

„És lesz ama napon, hogy Tírus elfelejtetik hetven esztendeig egy király napjai szerint; hetven esztendő multán Tírus sorsa a parázna nő éneke szerint lesz:

Végy citerát, járd be a várost, elfeledett parázna nő; pengesd szépen, dalolj sokat, hogy így emlékezetbe jöjj!

És lesz hetven esztendő multán, meglátogatja az Úr Tírust, és az ismét megkapja a maga keresetét, és paráználkodik a föld minden országaival a földnek színén!

S lesz az ő nyeresége és keresete szent az Úrnak, mely nem halmoztatik fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr előtt lakozóké lesz az ő nyeresége, hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk legyen.” (Ésa 23, 15.)

 

„… a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.” (1Pét 5, 9.)

 

Tíruszt is Babilon foglalta el, és sorsa megegyezett Izraellel.

 

 

 

Visszavitel az idők végén

 

a.) Izrael

 

„Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.

És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, a hová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a honnan számkivetettelek titeket.” (Jer 29, 11-14.)

 

 

E folyamat beteljesedése a cionizmus.

 

 

b.) más népek

 

„Jaj néked Moáb! Elveszett Kámósnak népe, mert fiaid fogságra vitettek, és leányaid is fogságra. De visszahozom Moábot a fogságból sok idő múlva, azt mondja az Úr. Eddig van Moáb ítélete.” (Jer 48, 46-47.)

 

„De azután visszahozom majd a fogságból az Ammon fiait, azt mondja az Úr.” (Jer 49, 6.)

 

 

FONTOS!!!

 

Ahogyan Dániel is az időtükör fókuszában állt, ugyanúgy ma mi is egy hasonló időtükör gyújtópontjába állhatunk bele.

Melynek lényege, hogy hátunk mögött van a beteljesedett cionizmus (Izrael helyreállítása), de még előttünk van az „atyafi népek” (Moáb, Ammon országának) helyreállítása.

 

 

 

Kiegészítés: Edom népére viszont nem találni ilyen utalást, hogy Isten helyreállítaná azt a népet. Ennek nem az az oka, hogy Isten nem tud, vagy nem akar nekik megbocsátani, hanem az ő szívük állapota.

 

Az edomiták a szimbólumai a megkeseredett lelkű embernek, akiknek mindenből elegük van.

 

Tehát kizárhatja valaki magát Isten kegyelméből úgy, hogy még az Isten sem tud rajta segíteni, ha ő nem akar.

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan jelenik meg a bűntudattal való visszaélés?

 

Úgy, hogy sosem ér véget a bűnbánó időszak.

 

 

 

 

 

Esetlentanulmány

 

Székely próféciák

 

Kiárad a Szentlélek a   Székelyföldön. Előbb-utóbb elkezdenek prófétálni.

Igen ám, de igencsak furcsa   mondatok jönnek elő a székelyek szájából, mert az elméjükben lévő   csűr-csavaros gondolkodásmód keveredik a szívükben lévő Ige szimbolikájával.

 

Például:

1. Meg van írva az, hogy meg van írva. (legalább 75-ször)

 

2. Annál a könyvnél, ahol ki van nyitva a Bibliám, az vagyon megírva, hogyha a bűneidből megtérsz, jól lesz dolgod.

 

3. Meg van írva, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nos, azért érzed most magadat magányosnak, mert egyedül élsz.

 

4. Gondjaid vannak? Meg van írva, hogy akit szeret az Úr, azt megfenyíti. (Jel 3, 19.) Most akkor mit akarsz, szeressen az Úr vagy sem?

 

5. Meg van írva: Láttam elhatalmasodni a gonoszt és   szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de elmúlt és íme nincsen! Kerestem, de nem található.” (Zsolt 37, 35-36.)

Mi történt? Nos, hát Józsi kivágta a fát, oszt abból fűtött télen…

 

6. Meg van írva: „És meglátva egy fügefát az út mellett, odament hozzá, és nem talált azon semmit, hanem csak levelet; és mondta annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal   elszáradt. És látván ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, mondván: Hogyan száradt el a fügefa oly hirtelen?” (Mt 21, 19-20.)

 

7. Vannak, akik szerint a   fügefa Izraelt szimbolizálja.

Ez arra utal, hogy Isten nemcsak uralkodókat, hanem népeket is, melyek erős és hatalmas és emberi erővel elpusztíthatatlan fák – a szavával kivágja. (Mt 3, 10.)

 

8. Meg van írva: két kosár füge volt letéve az Úr temploma   előtt… A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszaságok miatt   ehetetlenek… (Jer 24. fejezet). Mit jelent ez?

Hát a nagy meleg miatt mindkét   kosár fügét belerakták egy-egy hűtőszekrénybe. Az egyik egy magyar   hűtőszekrény volt, míg a másik román, ami meghibásodott, így lett romlott   gyümölcs.

 

9. Az Isten Felkentje legyőzte   azt, aki meggyalázta Istent. (Dávid és Góliát története.)

 

10. A tékozló fiú elcsángált   Moldvába. Onnan tért haza Székelyföldre.

A FIATALOK ÉLTETIK TOVÁBB A CSÁNGÓ KULTÚRÁT

Fájl:Csangos.PNG

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr125473663

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása