Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

BMX 12/04. rész – visszaélés karizmákkal

2013.07.24. 12:43 12nyil

 

 

Ajándékok

 

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.

A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.

 

Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.

Némelyiknek ugyanis (1) bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig (2) tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;

Egynek (3) hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig (4) gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;

 

Némelyiknek (5) csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg (6) prófétálás; némelyiknek pedig (7) lelkeknek megítélése; másiknak (8) nyelvek nemei; másnak pedig (9) nyelvek magyarázása;

 

De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja. Mert a miképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.

 

Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák [rabszolga népek], akár szabadok [szabad népek]; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok.” (1Kor 12, 4-14.)

 

Gyümölcsök

 

„De a Léleknek gyümölcse: (1) szeretet, (2) öröm, (3) békesség, (4) béketűrés, (5) szívesség, (6) jóság, (7) hűség, (8) szelídség, (9) mértékletesség.” (Gal 5, 22.)

 

Az ajándékok (karizmák) és a gyümölcsök párban járnak.

Ott ahol karizma nagyon van, de gyümölcs alig, ott berregjen a csengő, vijjogjon vészjelző, mert előbb-utóbb bajok lesznek.

 

Tulajdonképpen nem is igazából az a lényeges, hogy:

-         van-e nyelveken szólás (imádkozás) vagy sem?

-         van-e nyelvek magyarázása vagy sem?

-         van-e prófétálás vagy sem? ...

 

Hanem az, hogy a meglévő karizmákat hogyan használják.

 

Egy egyközéppontú szolgálat nehezen tud használni páros ajándékot. Pl. ilyen a nyelveken kijelentés és a hozzá tartozó magyarázás vagy álom megálmodása/elmondása és az álom megmagyarázása.

 

A prófétálás se fér bele, mert szó sem lehet róla, hogy valaki megítélje az általa elhangzottakat.

 

 

„És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

Az ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

És a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.

Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jött ki; és az ő arca, mint a nap a mikor fénylik az ő erejében.

Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó” (Jel 1, 13-17.)

 

 

„…fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért” (Ef 6, 17-18.)

 

Tehát a mi kétélű kardunk az, amit kimondunk.

 

Úgy vélem az igai kard, az az amikor a Szent Lélektől inspirálva mondunk ki szavakat akár értelemmel érthetőt, akár szellemmel olyat, melyet nem értünk.

 

Ez mindkét irányban hat, és a szolgálat ha mást épít, magát is építi;

Ha a szolgálat rombol, maga a szolgáló személy, saját magát is rombolja.

 

 

Visszaélések

 

Most elsősorban a 3 ún. kijelentés-ajándékról lesz szó.

 

 

 

1. nyelvek nemei

kép forrása:

http://mindenlehetseges.shp.hu/hpc/web.php?a=mindenlehetseges&o=kenneth_e__hagin:_tiz_ok___teljes_Zc8

 

A nyelvek nemei vagy ahogy jobban ismert ’nyelveken szólás’ az egyik legérdekesebb karizma. Nem mindig adatik meg a Szent Szellemmel való betöltekezéskor (Szent Lélek keresztség), de meglétével igazolják annak megtörténtét.

Ha egy adott gyülekezeti kultúrában szinte mindenki szól nyelveken, akkor a keresztséget kérő személy is nagy valószínűséggel azonnal megkapja.

 

 

Lehet-e ezzel visszaélni?

 

A gond az, hogy nincs arról biztosíték, hogy a nyelveken szólás mikor beszélt (vagy holt) nyelv vagy pedig csak egyfajta kántálás.

Segítség lehet, ha valaki magyarázza, vagy ha a nyelveken szóló folyamatos nyelveken imádkozás alatt egymás után több imanyelvet is tud használni, amely függvénye lehet annak, hogy miért imádkozik (lelke vagy szelleme).

 

Túl sok nyelveken imádkozás ellustíthatja az elmét – teret adva hitetlen vagy bűnös gondolatoknak.

 

 

„Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is;

énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1Kor 14, 15.)

 

Lehet éneklés is, mely akár a dicséret egy-egy holtponton való átlendítését is szolgálhatja.

 

 

2. prófétálás

 

 

kép forrás: http://kozhely.wordpress.com/category/fotok/page/5/

 

„A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg.

De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson.

Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen; És a prófétalelkek engednek a prófétáknak” (1Kor 14, 29-32.)

 

Próféta ebben a környezetben = prófétáló személy, és nem szolgálati ajándék!

 

 

Lehet-e ezzel visszaélni?

 

Hallottam hogy egyszer egy vállalkozó, miután megtért, elutazott egy másik kontinensre csak azért, hogy ott kapjon próféciát. Mert ott már elég távol volt azoktól a személyektől, akik anyagilag érdekelhettek volna abban, hogy ő keresztényként milyen új vállalkozásba kezd.

Vállalkozó lévén volt annyi esze, hogy a 2-3 prófétáló és a többiek úgy együtt érdekelhettek lettek volna egy anyagi dologban, így inkább biztosra ment.

 

De akkor mi a helyzet Agabussal és Pállal?

 

„Ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókhiába próféták.

Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lett Klaudius császár idejében.

A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak” (ApCsel 11, 27-29.)

 

Pál apostol adott Agabus szavaira.

Képes volt hatalmas távolságokat is bejárva gyűjtést rendezni anyagilag szegény atyafiai számára.

 

De Agabus itt egyedül szólt, akkor Pál miért vette olyan komolyan szavait?

Hiszen nem 2-3 személy prófétált, hanem csak egy!

 

Válasz: mert valószínűség szerint Agabusz a tudomány (és bölcsesség) beszédével szolgált, nem pedig prófétált, amikor azt az üzenetet átadta.

Tehát nem ő maga is az üzenet átadása közben (vagy közvetlenül utána) tudta/értette meg a helyzetet, hanem már a szolgálat előtt is tudta, akkor csak kihirdette azt.

 

„Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele voltunk, érkeztünk Cezáreába; és bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való volt, ő nála maradtunk.

Ennek pedig volt négy szűz leánya, a kik prófétáltak.

Mialatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájött egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus.

És mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a kié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.” (ApCsel 21, 8.)

 

Ha Agabus erőltette volna, hogy Pál ne menjen Jeruzsálembe, akkor az már helytelen lett volna.

 

 

3. nyelvek magyarázása

 

„Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:

Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.” (1Kor 14, 27-28.)

 

„Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta [prófétáló], mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.” (1Kor 14, 5.)

 

Itt valamiféle sorozatot láthatunk: nyelveken szóló > prófétáló > magyarázó.

Véleményem szerint Isten Igéjétől nem áll távol a matematika, mert ez itt például egy sorozat. Csak nem számtani vagy mértani… sorozat, hanem karizmai sorozat.

 

„Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.” (1Kor 14, 13.)

 

Miért van olyan kevés magyarázó?

a.)    mert nem kérik ezt a karizmát

b.)    nem merik használni, mert nincs rá mód, hogy azt mikor lehet megtenni

c.)    ha se közel, se távol egyetlenegy magyarázó sincs, bizony felmerül a kérdés, hogy a kiejtett idegen szavak biztos nyelvet alkotnak-e vagy sem?

 

Lehet-e ezzel visszaélni?

 

Egy magyarázó megteheti, hogy vagy nem ad magyarázatot, vagy mást mond mint a magyarázat. Bár ez utóbbit elég nehéz megtenni, mert ez kijelentés-ajándék, tehát a magyarázó még maga sem tudja mit fog mondani. Legfeljebb az üzenet vége elmaradhat, fontos, hogy teljesen várjuk meg a magyarázatot – miért maradna homályos folt, ha a többit is intuitív/inspiratív módon meg tudta ragadni, és el tudta mondani?

 

Védekezés

 

„két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.” (5Móz 19, 15.)

„két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó” (Mt 18, 16/b.)

 

Ha fontos dologban kérjük Isten vezetését, akkor érdemes több, egymástól teljesen független szolgálatot is felkeresni, hogy ki milyen üzenetet tud adni. Ezeknek az üzeneteknek nem kell teljesen megegyezniük, de egy irányba kell mutatniuk, vagy más értelmezés szerint közös metszettel kell rendelkezniük, az pedig a valódi Istentől való üzenet.

 

 

 

 

Esetlentanulmány

 

Útjára indul egy gyógyító szolgálat, melynek során nem csak emberek gyógyulnak meg, hanem állatok is. Persze a gazdik viszik is rögtön a kis kedvenceiket, és mindenki persze csak 1-et, hogy haladjon a sor.

A szolgálat beindul, a kenet hatalmas. Még a kedvencek elveszett végtagjai is kinőnek. Nagyon fegyelmezetten megy minden, de egyszer csak megáll a sor, és egyszerűen nem halad tovább.

Körülbelül 1 óra múlva már kezdenek az emberek és a kedvenceik is egyre türelmetlenebbek lenni, hogy hát akkor most megy a szolgálat vagy sem?

A kutya vonyít, a macska nyávog, a papagáj meg folyton azt rikácsolja, hogy ’ki kell űzni belőle a Jézabel szellemét’.

 

De mégis mi történhetett?

 

Nos, az egyik atyafi elhozta a kedvenc százlábúját, amely fűnyírózás közben végtagjait veszítette. Eddig állatkórházban épülhetett, ott ideiglenes lábakat szereltek fel neki, most pedig az állatbarát gazdi elhozta őt a gyógyító szolgálatra, mert bízik isten csodatevő erejében.

A gond csak az, hogy mindegyikért külön kell imádkozni.

Így nem csoda, ha sokáig tart a csoda.

Szólj hozzá!

Címkék: prófécia próféta gyülekezet nyelveken szólás szolgálati ajándék nyelvek magyarázása karizmák

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr265422881

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása