Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

július 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jeruzsálemi Katolikus vallás 40/17. rész – szabadító szolgálat

2011.04.09. 23:12 12nyil

A Jeruzsálemi Katolikus vallásban nagy szerepet tölt be az ún. démonlista.

 

 

Igei alapja az, hogy egyszer a Názáreti Jézus szolgálata alapján előfordult hogy 1 adott gyülekezetben összesen 1 hívő démonizált volt. (1)

„Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,

És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.

És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.

És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.” (Mk 1, 23-26.)

 

 

 

Aki meg nem jár Közössége, és görög kultúrában él (pl.: disznóhúst eszik), abban bárhány démon lehet. (2)

„És menének a tenger túlsó partjára, a Gadarenusok földére.

És a mint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, a kiben tisztátalan lélek volt,

A kinek lakása a sírboltokban vala; és már lánczokkal sem bírta őt senki sem lekötni.

Mert sokszor megkötözték őt békókkal és lánczokkal, de ő a lánczokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni.

És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.

Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula,

És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.

 (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.)

 

És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.

És igen kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.

Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, a mely legel vala.

És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.

És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba; és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren; és belefúlának a tengerbe.” (Mk 5, 1-13.)

 

 

 

Egyszer Pál (Paulus azaz Saulus) is kiűzött 1 démont 1 egész városban:

„Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.

Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.

Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.” (ApCsel 16, 16-18.)

 

 

 

Nos, mivel a gyülekezetben azért szokás disznóhúst enni, ezért (1) és (2)-ből következik, hogy legjobb, ha minden istentiszteleten (szinte) mindenki (meg)szabadul.

 

Van egy szolgáló házaspár, akik több könyvet is kiadtak lelkigondozásról.

 

 

 

 

1. Frank D. Hammond: Az elutasítottság legyőzése

 

2. Frank Hammond: Démonok és a szabadulás Jézus szolgálata alapján

 

3. Frank & Ida Mae Hammond: Disznók a szalonban

 

 

Az ő egyik könyvüknek az egyik fejezetében van egy lista, mely tartalmaz leírást démoni csoportosulásról. (Ez a 3. könyv)

 

 

 

 

 

 

„Leggyakoribb démoni csoportosulások:

 1. Keserűség, neheztelés, gyűlölet, meg nem bocsátás, erőszak, düh, harag, bosszúállás, gyilkosság
 2. Lázadás, önakarat, konokság, engedetlenség, alá nem vetés
 3. Viszály, vitatkozás, civódás, érvelés, veszekedés, verekedés
 4. Uralkodás, birtoklási vágy, dominancia, varázslás
 5. Bosszúállás, rombolás, rosszindulat, gyűlölet, szadizmus, sértés, kegyetlenség
 6. Vádlás, ítélkezés, kritizálás, hibakeresés
 7. Elvetettség, elvetéstől való félelem, önelvetés
 8. Bizonytalanság, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, magány, félénkség, szégyenlősség, méltatlanság érzés, alkalmatlanság érzés
 9. Féltékenység, irigység, gyanakvás, bizalmatlanság, önzés
 10. Visszavonulás, duzzogás, álmodozás, fantáziálás, tettetés, irrealitás
 11. Menekülés, közömbösség, sztoicizmus, passzivitás, álmosság, alkohol, kábítószerek
 12. Passzivitás, drukk, közömbösség, kedvetlenség, letargia
 13. Depresszió, kétségbeesés, levertség, elbátortalanodás, vereségérzés, melankólia, reménytelenség, öngyilkosság, halál, álmatlanság, beteges lelkület
 14. Bágyadtság, komorság, terheltség, undor
 15. Aggodalmaskodás, szorongás, félelem, rettegés, rossz előérzet
 16. Idegesség, feszültség, fejfájás, ideges szokások, nyugtalanság, izgatottság, álmatlanság, csapongás
 17. Érzékenység, túlzott öntudat, emberektől való félelem, elutasítástól való félelem
 18. Gyötrés, igazságtalanság, ítélettől való félelem, kárhoztatástól való félelem, vádlástól való félelem, szemrehányástól való félelem, érzékenység
 19. Elmezavar, téboly, őrültség, mánia, szellemi visszamaradottság, szenilitás, skizofrénia, paranoia, hallucináció
 20. Skizofrénia (lásd a 21. fejezetet)
 21. Paranoia, féltékenység, irigység, gyanakvás, bizalmatlanság, gyötrés, félelmek, szembeszállás
 22. Zavarodottság, frusztráltság, következetlenség, feledékenység
 23. Kételkedés, hitetlenség, szkepticizmus
 24. Határozatlanság, halogatás, megalkuvás, zavarodottság, feledékenység, közömbösség
 25. Öncsalás, önhitetés, önámítás, kevélység
 26. Elmebeli kötelékek, zavarodottság, embertől való félelem, kudarctól való félelem, okkult szellemek, spiritiszta szellemek
 27. Elmebálványozás, intellektualizmus, racionalizmus, kevélység, egoizmus
 28. Félelmek (minden fajtája), fóbiák (minden fajtája), hisztéria
 29. Tekintélytől való félelem, hazugság, csalás
 30. Kevélység, egoizmus, beképzeltség, önigazultság, dölyfösség, fontoskodás, arrogancia
 31. Affektálás, színpadiasság, színészkedés, mesterkéltség, kérkedés
 32. Kapzsiság, lopás, kleptománia, anyagi vágy, mohóság, telhetetlenség
 33. Perfekcionalizmus, kevélység, beképzeltség, egoizmus, frusztráltság, kritizálás, ingerlékenység, intolerancia, harag
 34. Versengés, törtetés, érvelés, kevélység, egoizmus
 35. Türelmetlenség, izgatottság, frusztráltság, intolerancia, neheztelés, kritizálás,
 36. Hamis teher, hamis felelősségtudat, hamis együttérzés
 37. Bánat, szomorúság, szívfájdalom, szívtépés, sírás, siránkozás, kegyetlenség
 38. Kimerültség, fáradtság, unottság, lustaság
 39. Erőtlenség (ide bármilyen betegség vagy rosszullét tartozhat)
 40. Halál
 41. Öröklött problémák (fizikai; érzelmi; értelmi; átkok)
 42. Hiperaktivitás, nyugtalanság, űzöttség, kényszerek
 43. Káromkodás, istenkáromlás, durva tréfálkozás, pletyka, kritizálás, intrika, gúnyolódás, lekicsinylés, sértegetés
 44. Kényszerítő démonok és szenvedélyek, nikotin, alkohol, kábítószerek, gyógyszerek, koffein, falánkság
 45. Falánkság, idegesség, kényszerítő evés, neheztelés, frusztráltság, semmittevés, önsajnálat, önjutalmazás
 46. Önvád, öngyűlölet, önkárhoztatás
 47. Bűntudat, kárhoztatás, szégyen, méltatlanság érzés, zavar
 48. Szexuális tisztátalanság, kéjvágy, szexuális fantáziálás, önkielégítés, homoszexualitás, leszbianizmus, házasságtörés, paráznaság, vérfertőzés, prostitúció, nemi erőszak, önmutogatás, frigiditás
 49. Kultuszok, Jehova tanúi, keresztény tudomány, rózsakeresztesség, teozófia, urantia, subud, latihan, Egyesítő egyház, mormonizmus, Bahai-kultusz, unitarizmus, (minden olyan Bibliát és Isten nevét használó páholy, társaság és társadalmi szervezet, amely kihagyja Jézus vér általi engesztelő áldozatát)
 50. Okkultizmus, Oujatáblák (jövendőmondás), tenyérjóslás, grafológia, médiumírás, ESP, hipnózis, horoszkóp, asztrológia, levitáció, jóslás, vízvarázslás (föld alatti vízfolyások varázsvesszővel való kimutatása), tarokkártya, ingázás, varázslás, fekete mágia, fehér mágia, varázsigék, ráolvasás, talizmánok, fétisek stb.
 51. Vallásos démonok, ritualizmus, formalizmus, törvénykezés, tanítási rögeszmék, ámítás, tévtanítások, Istentől való félelem, pokoltól való félelem, üdvösség elvesztésétől való félelem, vallásos túlbuzgóság stb.
 52. Spiritualizmus, szeánszok, szellemi vezetők, halottidézés stb.
 53. Hamis vallások, buddhizmus, taoizmus, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, konfucionalizmus stb.

 

 

Vajon a szerzőpáros egyszeri szabadulást támogat, vagy azt javasolja, hogy űzzék ki a démonokat újra meg újra?

Részlet a szerzőpáros (férj és feleség) könyvéből:

„…Fájdalom démona, gyere ki Fredből!

[...]

Kint volt végre a démon! És a fájdalom – megszűnt!

Csaknem öt év telt el azóta, és Fred a mai napig is tünetmentes.”

(18. fejezet)

 

Ezzel szemben a jeruzsálemi katolikusok úgy ismételgetik a démonlista sorait, ahogy más katolikusok az üdvözlégy Máriát.

 

Ja, és érdekel, hogy mi van a 21. fejezetben?

Hát lapozd fel a könyvet!

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: mária démon názáreti jézus jeruzsálemi katolikus gadarénus démonlista

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr972813176

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása