Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

április 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

40 éves korszakok

2011.02.17. 20:44 12nyil

 

 

Életkorok

 „Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.” (1Móz 25, 20.)

 

„És mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát.” (1Móz 26, 34.)

 

„Negyven esztendős vala Isbóset, Saul fia, mikor uralkodni kezde Izráelen” (2Sám 2, 10/a.)

 

„Mikor pedig [Mózes] negyvenéves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait.” (ApCsel 7, 23.)

 

„Hozzámenének pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba és monda néki a Kenizeus Káleb, Jefunné fia: Te tudod azt a dolgot, a melyet beszélt vala az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes-Barneában.

Negyven esztendős valék én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája Kádes-Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, a mint az én szívemben vala.” (Józs 14, 6-7.)

 

 

Büntetés

 „Ha per támad férfiak között, és törvény elé mennek, és megítélik őket, és igazat adnak az igaznak és bűnösnek mondják a bűnöst:

Akkor, ha a bűnös ütleget érdemel, vonassa le azt a bíró, és üttessen arra maga előtt annak bűnössége szerint való számban.

Negyvenet üttessen rá, ne többet, hogy netalán, ha ennél több ütést üttet reá, alávalóvá legyen előtted a te atyádfia.” (5Móz 25, 1-3.)

 

 „A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján.” (2Kor 11, 24.)

 

„Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.” (Bír 13, 1.)

 

 

Hadi szervezésben

„Mintegy negyven ezernyi fegyveres vitéz ment vala át az Úr előtt a harczra, Jérikhónak sík mezejére.” (Józs 4, 13.)

 

„Új isteneket ha választott a nép,

Mindjárt kigyúlt a harcz a kapuk előtt;

De paizs, és dárda avagy láttatott-é

A negyvenezereknél az Izráel között?” (Bír 5, 8.)

 

 „De a Siriabeliek megfutamodtak Izráel előtt, és levága Dávid a Siriabeliek közül hétszáz szekerest és negyvenezer lovagot, Sobákot is, a seregnek fővezérét megölé; és ugyanott meghala.” (2Sám 10, 18.)

 

„És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.” (1Kir 4, 26.)

 

 „És az Áser fiai közül a hadakozók és az ütközethez készek negyvenezeren valának.” (1Krón 12, 36.)

 

„De a Siriabeliek megfutamodának Izráel elől, és levága Dávid a Siriabeliek közül hétezer szekeret és negyvenezer gyalogot; annakfelette Sófákot, a sereg vezérét is megölé.” (1Krón 19, 18.)

 

 

Békekorszakok

„És megnyugovék a föld negyven esztendeig, és meghalt Othniel, a Kénáz fia.” (Bír 3, 11.)

 

„Így aláztattak meg a Midiániták az Izráel fiai előtt, és nem is emelték fel azután már fejüket, és megnyugovék a föld negyven esztendeig Gedeon idejében.” (Bír 8, 28.)

 

 

Szolgálat időtartama

„Éli pedig kilenczvennyolcz esztendős volt, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy már nem is látott.

És lőn, hogy midőn az Isten ládáját említé, hátraesék a székről a kapufélhez, és nyakát szegte és meghala, mert immár vén és nehéz ember vala. És ő negyven esztendeig ítélt Izráel felett.” (1Sám 4, 15. és 18.)

 

„Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.” (4Móz 33, 38.)

 

„Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.” (ApCsel 1, 3.)

 

 

Felkészülés, várakozás 40 napja

„A Filiszteus pedig előjön vala reggel és estve, és kiáll vala negyven napon át.” (1Sám 17, 16.)

 

„Mikor negyven nap eltelék, mert akkorra telnek be a bebalzsamozás napjai, siraták őt [Jákobot]  az Égyiptombeliek hetven napig.” (1Móz 50, 3.)

 

„És beméne Mózes a felhő közepébe, és felméne a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel vala Mózes a hegyen.” (2Móz24, 18.)

 

„Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.” (Mt 4, 1.)

 

„E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, a hol két fia születék.

És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában.” (ApCsel 7, 29-30.)

 

 

Uralkodás 40 éve

„Annakutána pedig királyt kérének maguknak, és adá nékik az Isten Sault, a Kis fiát, a Benjamin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig.” (ApCsel 13, 21.)

 

„Harmincz esztendős vala Dávid, mikor uralkodni kezde, és negyven esztendeig uralkodék.” (2Sám 5, 4.)

 

„Az idő pedig, a melyben uralkodék Dávid Izráelen, negyven esztendő. Hebronban uralkodék hét esztendeig, Jeruzsálemben pedig uralkodék harminchárom esztendeig.” (1Kir 2, 11.)

 

„Az az idő pedig, a melyben uralkodott Salamon Jeruzsálemben az egész Izráelen: negyven esztendő.” (1Kir 11, 42.)

 

„Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királylyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, a ki Beersebából való volt.” (2Kir 12, 1.)

 

 

Mértékek

„Az előtte való szenthely hossza negyven sing volt.” (1Kir 6, 17.)

 

„És csinála tíz mosdómedenczét is rézből, és mindenik mosdómedenczébe negyven báth fér vala; és mindenik mosdómedencze négy singnyi vala, és a tíz talp mindenikén egy-egy mosdómedencze vala.” (1Kir 7, 38.)

 

„Holott az előbbi helytartók, a kik én előttem valának, terhelék a népet és vevének tőlök kenyérért és borért negyven ezüst sikluson felül;” (Neh 5, 15.)

 

„És az ajtó szélessége tíz sing vala, és az ajtó oldalfalai öt sing egyfelől és öt sing másfelől; és megméré hosszúságát is negyven singre, szélességét pedig húsz singre.” (Ez 41, 2.)

 

„A pitvarnak négy szegletében zárt pitvarok valának, negyven sing hosszúságúak és harmincz sing szélesek; egy mértéke vala a négy szegleten való pitvaroknak.” (Ez 46, 22.)

 

 

Gyermekek száma

„Ő utána pedig Abdon bíráskodott Izráelben, a Pireathonita Hillel fia.

Ennek negyven fia és harmincz unokája volt, kik hetven szamárcsikón nyargaltak, és ítélte Izráelt nyolcz esztendeig.” (Bír 12, 13-14.)

 

 

Próba 40 napja

„És ő felkelt, és evett és ivott; és méne [Illés] annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.” (1Kir 19, 8.)

 

„És eleibe ment Hazáel, és ajándékokat vitt [Elizeusnak] kezében mindenféle drága damaskusi jószágból negyven teve terhét;” (2Kir 8, 9/a)

 

„És kezde Jónás bemenni a városba egy napi járóra, és kiálta és monda: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón 3, 4.)

 

„És visszatérének [a kémek]  a föld megkémleléséből negyven nap mulva.” (4Móz 13, 26.)

 

„Az Izráel fiai pedig negyven esztendőn át evék a Mánt, [a mannát]  míg lakó földre jutának; Mánt evének mind addig, míg a Kanaán földének határához jutának.” (2Móz 16, 35.)

 

 

Ítélet 40 éve

„A ti fiaitok pedig, mint a pásztorok, bujdosnak e pusztában negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában.” (4Móz 14, 33.)

 

„Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel; és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem.” (1Móz 7, 4.)

 

 „És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.” (Ez 4, 6.)

 

„Ne menjen át azon emberi láb, se baromi láb ne menjen át rajta, és ne lakják negyven esztendeig.

És adom Égyiptom földjét pusztaságra az elpusztult földek között, s városai lesznek az elpusztult városok közt pusztaságban negyven esztendeig, és eloszlatom az égyiptomiakat a nemzetek közé, s szétszórom őket a tartományokba.

Mert így szól az Úr Isten: Negyven esztendő múlva egybegyűjtöm az égyiptomiakat a népek közül, kik közé szétszórattak.” (Ez 29, 11-13.)

 

„A napok száma szerint, a melyeken megkémleltétek a földet, (tudniillik negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.” (4Móz 14, 34.)

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: illés ítélet próba sámuel dávid 40 királyság kísértés özönvíz böjt mózes jézus krisztus izsák negyven saul káleb elizeus uralkodott

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr262669011

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása